DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W KALISZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2023

Stanowisko pracy: Specjalista ds. kadrowych
Wymiar czasu pracy: 1 etat

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W KALISZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dane podstawowe:
Stanowisko pracy: Specjalista ds. kadrowych
Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:
• Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne i co najmniej 3-letni staż pracy lub wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy,
• Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,
• Umiejętność obsługi oprogramowania kadrowo - płacowego, programu Płatnik, Excel,
• Doświadczenie zawodowe na stanowisku referenta ds. kadr i płac, lub podobnym.
Wymagania dodatkowe:
• Znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej,
• Znajomość klasyfikacji budżetowej,
• Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
• Umiejętności analityczne i interpersonalne,
• Dokładność i rzetelność,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi instytucjami zewnętrznymi.
Zakres wykonywanych zadań przewidzianych do wykonania dla stanowiska pracy w szczególności obejmuje:
• obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
• wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
• sporządzanie, naliczanie list płac pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
• sporządzanie list płac Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• sporządzania dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac,
• naliczanie zgodnie z przepisami ZUS wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, rehabilitacyjnych, macierzyńskich i rodzicielskich,
• sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących wszystkich pracowników, zleceniobiorców,
• sporządzanie deklaracji miesięcznej i rocznej dla PFRON-u,
• sporządzanie i wysyłka elektroniczna rocznych informacji i deklaracji PIT-11, PIT-4R, IWA,
• obsługa programu Kadry, Płace, Zlecone, Płatnik, Excel, Word,
• archiwizacja dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV z przebiegiem pracy zawodowej
3. Kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia)
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(oryginały do wglądu)
5. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu)
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” z własnoręcznym podpisem

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać w dziale Kadr w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko – Specjalista ds. kadrowych”  w terminie do dnia 23.03.2023r. do godziny 14.00
lub przesłać na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Ul. Kordeckiego 17a
62-800 Kalisz
Oferty, które wpłyną po terminie lub bez kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Zasady rekrutacji:
1. Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:
- I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
- II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu
Data utworzenia:2023-03-15
Data publikacji:2023-03-15
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kędzierska - dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:661