Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko samodzielny referent ds. księgowości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2023


DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W KALISZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dane podstawowe:
Stanowisko pracy: samodzielny referent ds. księgowości
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Kwalifikacje: Kwalifikacje określone przepisami prawa - rachunkowość. Wykształcenie: średnie lub wyższe w profilu ekonomia, rachunkowość.
Doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy, w tym 1 rok w księgowości (wykształcenie wyższe - 1 rok, wykształcenie średnie - 4 lata). Predyspozycje osobowe: wnikliwość, dokładność, dyskrecja, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
Umiejętności zawodowe: umiejętność obsługi komputera i znajomość programów finansowo-księgowych - PROGMAN finanse, rozrachunki, majątek.
Kompetencje:
Realizowanie zadań z zakresu:
- zamówień publicznych,
- księgowości - finanse i rozrachunki,
- dekretowania i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów finansowych,
- obsługi bankowej,
- rozliczania wyżywienia uczniów,
- przygotowanie danych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
- rzetelne i terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie zadań.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV z przebiegiem pracy zawodowej
3. Kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia)
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(oryginały do wglądu)
5. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu)
6. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w Ustawie z 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)
8. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postepowanie karne
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na danym stanowisku
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2019 poz.1280)
Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać w dziale Kadr w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„ Nabór na wolne stanowisko - samodzielny referent ds. księgowości”
w terminie do dnia 17.10.2023 r. do godziny 14.00
lub przesłać na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
ul. Kordeckiego 17a
62-800 Kalisz
Oferty, które wpłyną po terminie lub bez kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane.
Zasady rekrutacji:
1. Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:
- I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
- II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Informacja o wyniku naboru kandydatów z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1.Imię(imiona)i nazwisko.................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia .............................................................................................

3.Dane kontaktowe...........................................................................................................
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)......................................................................................
…………………… (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)………………………………
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ……………………………..............................................................................................
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych
.......................................................................................................................................


……………………. ……………………………………………
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 z siedzibą w Kaliszu, przy ul .Kordeckiego 17a
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o pracę. Dane mogą być udostępniane podmiotom
tj. Urząd Miasta Kalisz - Wydział Edukacji, podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, podmiotowi organizującemu
szkolenia w zakresie bhp, podmiotom wykonującym badania lekarskie – medycyna pracy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności art. 221 oraz 2981 Kodeksu pracy oraz Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
5) Osobie ubiegającej się o pracę przysługuje prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu
Data utworzenia:2023-10-03
Data publikacji:2023-10-03
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Majchrzak - dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:159