Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko samodzielny referent ds. księgowości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2024

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W KALISZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W KALISZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dane podstawowe: Stanowisko pracy: samodzielny referent ds. księgowości Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Kwalifikacje: Kwalifikacje określone przepisami prawa - rachunkowość. Wykształcenie: średnie lub wyższe w profilu ekonomia, rachunkowość.
Doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy, w tym 1 rok w księgowości (wykształcenie wyższe - 1 rok, wykształcenie średnie - 4 lata). Predyspozycje osobowe: wnikliwość, dokładność, dyskrecja, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
Umiejętności zawodowe: umiejętność obsługi komputera i znajomość programów finansowo-księgowych - PROGMAN finanse, rozrachunki, majątek.
Kompetencje:
Realizowanie zadań z zakresu:
- zamówień publicznych,
- księgowości - finanse i rozrachunki,
- dekretowania i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów finansowych,
- obsługi bankowej,
- rozliczania wyżywienia uczniów,
- przygotowanie danych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
- rzetelne i terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie zadań.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV z przebiegiem pracy zawodowej
3. Kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia)
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(oryginały do wglądu)
5. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu)
6. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w Ustawie z 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)
8. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na danym stanowisku
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2019 poz.1280)
Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać w dziale Kadr w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„ Nabór na wolne stanowisko - samodzielny referent ds. księgowości”
w terminie do dnia 18.01.2024 r. do godziny 14.00
lub przesłać na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
ul. Kordeckiego 17a
62-800 Kalisz
Oferty, które wpłyną po terminie lub bez kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane.
Zasady rekrutacji:
1. Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:
- I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
- II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Informacja o wyniku naboru kandydatów z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu
Data utworzenia:2024-01-05
Data publikacji:2024-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Majchrzak - dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:728