Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2022

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1  W KALISZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko pracy: główny księgowy
Wymiar czasu pracy: ½ etatu

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W KALISZU OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dane podstawowe:

Stanowisko pracy:  główny księgowy

Wymiar czasu pracy:  ½ etatu

 

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

 1. Określone w art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2021r. poz. 305)
 1. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

     gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

     terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 1. d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do

     wykonywania obowiązków głównego księgowego,

 1. e) spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej

      i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

  • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie certyfikatu głównego księgowego uprawniającego do usługowego

                  prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego

                 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego

                na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Określone w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności

      za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 289)

 1. a) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

      publicznymi

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2019r. poz.1282)
 1. a) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 2. b) brak ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 1. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy Progman, bankowość elektroniczna, Płatnik, SIO, GUS, PFRON)
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego
 • umiejętność rozliczania podatku VAT
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • dyspozycyjność
 • systematyczność
 • uczciwość
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres wykonywanych zadań przewidzianych do wykonania dla stanowiska pracy w szczególności obejmuje:

 • przestrzeganie obowiązków Głównego Księgowego wynikających
  z obowiązujących przepisów
 • prowadzenie ewidencji księgowej
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • opracowywanie planów finansowych i sporządzanie sprawozdawczości finansowej
 • kontrola gospodarki środkami finansowymi

Wymagane dokumenty:

 1.   List motywacyjny
 2.   CV z przebiegiem pracy zawodowej
 3. Kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia)
 4. 4.   Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

        (oryginały do wglądu)

 1. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu)
 2. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w Ustawie z 17 grudnia 2004r  o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)
 4. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postepowanie karne
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania prac na danym stanowisku

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2019 poz.1280)

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w dziale Kadr w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

 „ Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy”  

w terminie do dnia 04.03.2022r. do godziny 14.00

 na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Ul. Kordeckiego 17a

62-800 Kalisz

Oferty, które wpłyną po terminie lub bez kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane.

 

Zasady rekrutacji:

 1. Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:

- I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

- II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną

 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu
Data utworzenia:2022-02-21
Data publikacji:2022-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kędzierska - dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:930