Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dane podstawowe:  Stanowisko pracy: główny księgowy
Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Data terminu składania dokumentów: 13.09.2021r.

                   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 1. Janusza Korczaka

          w Kaliszu

       ogłasza nabór

                        na wolne stanowisko urzędnicze

 

Dane podstawowe:

Stanowisko pracy:  główny księgowy

Wymiar czasu pracy:  ½ etatu

 

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

 1. Określone w art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2021r. poz. 305)
 1. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

     gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

     terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 1. d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do

     wykonywania obowiązków głównego księgowego,

 1. e) spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej

      i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

  • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie certyfikatu głównego księgowego uprawniającego do usługowego

                  prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego

                 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego

                na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Określone w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności

      za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 289)

 1. a) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

      publicznymi

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2019r. poz.1282)
 1. a) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 2. b) brak ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 1. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy Progman, bankowość elektroniczna, Płatnik, SIO, GUS, PFRON)
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego
 • umiejętność rozliczania podatku VAT
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • dyspozycyjność
 • systematyczność
 • uczciwość
 • umiejętność pracy w zespole

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • przestrzeganie obowiązków Głównego Księgowego wynikających
  z obowiązujących przepisów
 • prowadzenie ewidencji księgowej
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • opracowywanie planów finansowych i sporządzanie sprawozdawczości finansowej
 • kontrola gospodarki środkami finansowymi

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV z przebiegiem pracy zawodowej
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)
 4. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu)
 5. Oświadczenie kandydata, że:
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
  w Ustawie z 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 9. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w następnych procesach rekrutacji prowadzonych przez SOSW1 przez okres najbliższych 6 miesięcy; w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 w pozycji d)  może być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez SOSW1 przez okres najbliższych 6 miesięcy.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

Uwagi:

 1. Kandydat wybrany do zatrudnienia w drodze konkursu zobowiązany będzie do:
 • przedłożenia aktualnego oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w dziale kadr

       Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka

 1. Koreckiego 17a w Kaliszu w terminie do 13 września 2021r. do godz. 14.00

       z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko – Główny Księgowy”.

 1. Oferty złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane

       pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy

       kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie

       Informacji Publicznej www.bip.kalisz.pl i sosw1kalisz.pl

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 

            Z uwagi na przepisy, które weszły w życie z dniem 25.05.2018r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: "RODO" w myśl art. 13 ust. 1 RODO uprzejmie informujemy że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Kordeckiego 17a, 62-800 Kalisz.
 • W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.
 • Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być udostępniane tylko i wyłącznie osobom i podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych lub osoby te są upoważnione do przetwarzania tych danych
  z racji pełnionych obowiązków w placówce. W innym przypadku podmioty te stanowić będą odbiorców danych upoważnionych do otrzymywania danych osobowych z uwagi na ciążący na nich ustawowy obowiązek przetwarzania danych osobowych. Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez nie czynności i postępowań.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres: kalisz@gmail.com.
 • Jeśli osoba której dane są przetwarzanie przez Administratora uzna, że odbywa się to niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczego nr 1 prowadzi przetwarzanie danych osobowych pracowników na podstawie stosownych przepisów prawa i w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego m.in.:
 1. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
  z późn. zm).

Podanie danych osobowych określonych przepisami prawa jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne jednak podstawą ich przetwarzania, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane.

 • Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji
  w tym profilowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SOSW 1
Data utworzenia:2021-04-27
Data publikacji:2021-04-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:845