Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Adam Łyskawka mail: adamlyskawka@interia.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kalisz dnia 25.05.2018r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców / opiekunów ustawowych

 

Z uwagi na przepisy, które weszły w życie z dniem 25.05.2018r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: "RODO" w myśl art. 13 ust. 1 RODO uprzejmie informujemy że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 ul. Kordeckiego 17a, 62-800 Kalisz

2) W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl

3) Dane osobowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 są przetwarzane głównie w celu realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W innych przypadkach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą.

Ponadto w celu realizacji zadań związanych z promocją placówki Administratora oraz udostępnianiem na oficjalnej stronie internetowej i profilach społecznościowych informacji o osiągnieciach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach w tym także publikacja wizerunku uczniów. Administrator powołując się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zwróci się z prośbą o wyrażenie takiej zgody wskazując cel przetwarzania.

4) Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych są udostępniane tylko i wyłącznie osobom i podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych lub osoby te są upoważnione do przetwarzania tych danych z racji pełnionych obowiązków w placówce. Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez nie czynności
i postępowań.

5) W przypadku realizacji celu związanego z promocją placówki z wykorzystaniem szkolnego konta na portalu społecznościowym oraz hostingiem poczty elektronicznej, z uwagi na lokalizację serwerów usługodawcy również poza EOG, zachodzi konieczność przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 roku przyjęła decyzję wprowadzającą program Tarcza Prywatności UE-USA (ang. Privacy shield), stanowiącego o odpowiednim stopniu ochrony danych, do którego przystąpili odbiorcy danych przekazywanych przez Administratora.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a następnie w celach archiwalnych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

a) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).

b) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

c) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

7) Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. A jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres: sosw1kalisz@gmail.com

8) Jeśli osoba której dane są przetwarzanie przez Administratora uzna, że odbywa się to niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 prowadzi przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców / opiekunów prawnych, na podstawie stosownych przepisów prawa i w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego m.in. z ustawy:

a) z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.

b) z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

c) z dnia 15 kwietnia 2011 r. O systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

Odmowa podania danych osobowych przewidzianych przepisami prawa będzie skutkować brakiem możliwości edukacji w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym nr 1. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator informuje, że decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkować pominięciem informacji o dziecku podczas publikacji danych na temat wydarzeń, w których dziecko brało udział.

10) Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji
w tym profilowania.

Małgorzata Kędzierska
Dyrektor
SOSW nr 1 w Kaliszu

 

Monitoring wizyjny

Kalisz dnia 25.05.2018r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego

 

Na podstawie

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: "RODO" w myśl art. 13 RODO

b) Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
i 1000)

c) Art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
i 1000)

Informuję, że na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka przy ul. Kordeckiego 17a w Kaliszu zwanego dalej: „Ośrodkiem”został zainstalowany monitoring wizyjny obejmujący swym zakresem:

- wejścia do budynku,

- ciągi komunikacyjne,

- parkingi.

1) Administratorem danych jest dyrektor Ośrodka.

2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 litc) RODO oraz art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty, dyrektor Ośrodka wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a zgodnie z ust. 4 przywołanego przepisu, przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

3) Dyrektor Ośrodka dokonał analizy innych środków prewencyjnych w postaci dyżurów nauczycieli oraz skorzystania z firmy zajmującej się profesjonalną ochroną mienia, które
w zestawieniu z systemem rejestracji obrazu podkreśliły zasadność stosowania systemu monitoringu.

4) W Ośrodku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl.

5) Dane osobowe zarejestrowane przez system telewizji przemysłowej są przetwarzane przez upoważnione osoby podlegające Administratorowi, organy publiczne w ramach konkretnego postępowania oraz w myśl art. 28 RODO przez podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

6) Z uwagi na zastosowane rozwiązania zarejestrowane dane przechowywane są przez 21 dni
i automatycznie nadpisywane. Natomiast nagrania dotyczące incydentów przechowywane są do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia postępowania a następnie protokolarnie niszczone.

7) Zapis z kamer oraz nagrania incydentów zabezpieczone są przed dostępem osób nie posiadających stosownego upoważnienia do ich przetwarzania.

8) Zebrane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji
w tym profilowaniu.

9) Każdej osobie objętej systemem monitoringu przysługuje prawo do:

a) Dostępu do swoich danych,

b) Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych jej dotyczących oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

c) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa;

 

Małgorzata Kędzierska
Dyrektor
SOSW nr 1 w Kaliszu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Data utworzenia:2019-11-03
Data publikacji:2019-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Anczykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Strzelczyk
Liczba odwiedzin:1409