Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej bip.sosw1kalisz.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1  w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .

  • Data publikacji strony internetowej BIP: 2015-01-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-02.

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- część z umieszczonych na stronie zdjęć oraz grafik nie posiada opisu alternatywnego.

- niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

- nie wszystkie hiperłącza posiadają opisy oraz są podkreślone.

- strona zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych (które nie zawsze spełniają przepisy ustawy) na których publikowane są materiały informacyjne.

- materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- poprawianie dostępności strony niosłaby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu jednak podmiot podejmie wszelkie starania aby w miarę możliwości najbardziej popularne materiały na stronie zostały dopasowane do wymogów dostępności.

Na stronie internetowej BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek:

  • Powiększenie widoku strony – Ctrl+
  • Pomniejszenie widoku strony – Ctrl-
  • Przejście w przód – Alt+strzała w prawo
  • Przejście wstecz – Alt+strzałka w lewo
  • Przejście do następnego odnośnika (hiperłącza) – Tab
  • Przejście do poprzedniego odnośnika (hiperłącza) – Shift+Tab

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  Narzędziem wspomagającym samoocenę strony internetowej jest: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=1c89a129-8c79-4c09-a2cb-4a26af21b9c9

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kędzierska, sosw1.kalisz@gmail.com . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres email:  sosw1.kalisz@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48625023360.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Teren Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 17a  jest w całości ogrodzony . Do budynku prowadzą  dwie automatycznie zamykane bramy i dwie furtki. Przed budynkiem znajduje się parking z dedykowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych, przeznaczony dla pracowników, klientów, rodziców.

W skład obiektu wchodzą: budynek główny podpiwniczony, składający się z dwóch kondygnacji, budynek gospodarczy oraz boisko znajdujące się na tyłach obiektu.

I piętro budynku głównego podzielone jest na część szkolną z klasami lekcyjnymi  i część internatu z pomieszczeniami mieszkalnymi,  węzłami sanitarnymi i  łazienką dla osób niepełnosprawnych. W części internatu znajduje się też świetlica dla wychowanków oraz gabinet pielęgniarki. Na pierwsze piętro można dostać się schodami lub windą. W piwnicy znajduje się kotłownia gazowa, pralnia       i pomieszczenia gospodarcze.

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku można wejść z psem asystującym.  Na miejscu jest możliwość (po wcześniejszym uzgodnieniu) porozumiewania się w języku migowym.

Kontakt z sekretariatem może odbywać się poprzez e-mail, jak również telefonicznie.

Przy wejściu głównym do budynku, z prawej strony znajduje się domofon. Po naciśnięciu przycisku domofon otwierany jest przez osobę uprawnioną  (pracownika pełniącego dyżur w portierni lub pracownika sekretariatu).

Po wejściu do budynku, aby dostać się do sekretariatu trzeba przejść przez niewielki korytarz, w którym mieści się portiernia, następnie skręcić w lewo, przejść przez drzwi. Sekretariat znajduje się po lewej stronie.

Placówka posiada monitoring wizyjny. Na zewnątrz obiektu umieszczonych jest 9 kamer, wewnątrz obiektu w ciągach komunikacyjnych 20 kamer.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-11-03
Data publikacji:2019-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1811